Clinical Pediatric Endocrinology

In Appreciation

Dear Peer Reviewers for Clinical Pediatric Endocrinology,

On behalf of the Clinical Pediatric Endocrinology Editorial Board, I would like to express my sincerest appreciation to all pediatric endocrinologists who participated in the peer-review process of our journal last year.

In 2021, 79 manuscripts were submitted to Clinical Pediatric Endocrinology, and 21 articles were published. To further improve the review system, our editorial team has increased the members of the Editorial Board. We also started the award system for Reviewers who submitted the most Review Reports in a year.

Our editorial team anticipates being favored with your sustained support for and academic input into Clinical Pediatric Endocrinology.

Finally, I sincerely wish you all continued health, success, and prosperity in 2022.

Respectfully yours,

Tatsuhiko Urakami, M.D., Ph.D.
Editor-in-Chief
Clinical Pediatric Endocrinology
The Japanese Society for Pediatric Endocrinology


Reviewers with the most Review Report submissions in 2021.

Reviewer Times of Review in 2021
1. Mie Mochizuki 5
2. Toshiaki Tanaka 4
2. Haruo Mizuno 4
2. Keisuke Nagasaki 4
2. Kei Takasawa 4

Manuscript Reviewers — 2021

The Editor in Chief and Editorial Board members gratefully acknowledge the contributions of the
following individuals, who completed reviews of manuscripts for Clinial Pediatric Endocrinology from
January 1, 2021 to December 31, 2021.


Abe, Kiyomi Miyako, Kenichi
Ariyasu, Daisuke Miyoshi, Yoko
Fujimoto, Masanobu Mizuno, Haruo
Fujisawa, Yasuko Mochizuki, Mie
Fujiwara, Ikuma Mochizuki, Takahiro
Fujiwara, Makoto Mori, Jun
Hachiya, Rumi Muroya, Koji
Hamada, Junpei Musha, Ikuma
Hamajima, Takashi Nagasaki, Keisuke
Harada, Daisuke Naiki, Yasuhiro
Haruna, Hidenori Nakano, Yuya
Hasegawa, Kosei Nishigaki, Satsuki
Hasegawa, Yukihiro Numakura, Chikahiko
Hattori, Atsushi Ohata, Yasuhisa
Ichikawa, Go Ono, Makoto
Ihara, Kenji Ozono, Keiichi
Ishiguro, Hiroyuki Sasaki, Goro
Ishii, Tomohiro Sato, Naoko
Isojima, Tsuyoshi Sato, Takeshi
Ito, Junko Satoh, Mari
Itoh, Masatsune Shibata, Hironori
Itonaga, Tomoyo Soneda, Shun
Izawa, Masako Suzuki, Shigeru
Kashimada, Kenichi Tajima, Toshihiro
Kato, Takema Takahashi, Ikuko
Kawai Masanobu Takasawa, Kei
Kawakita, Rie Takubo, Noriyuki
Kawashima-Sonoyama, Yuki Tanaka, Daisuke
Kikuchi, Toru Tanaka, Toshiaki
Kinjo, Saori Uchida, Noboru
Koyama, Satomi Utsunomiya, Akari
Kubota, Takuo Yagasaki, Hideaki
Matsubara, Yohei Yamamoto, Yukiyo
Matsui, Katsuyuki Yatsuga, Shuichi
Minamitani, Kanshi Yorifuji, Tohru