Clinical Pediatric Endocrinology

In Appreciation

Dear Peer Reviewers for Clinical Pediatric Endocrinology,

On behalf of the Clinical Pediatric Endocrinology Editorial Board, I would like to express my sincerest appreciation to all pediatric endocrinologists who participated in the peer-review process of our journal last year.

In 2023, 86 manuscripts were submitted to Clinical Pediatric Endocrinology, and 36 articles were published. To further improve the review system, our editorial team has increased the members of the Editorial Board. We also started the award system for Reviewers who submitted the most Review Reports in a year.

Our editorial team anticipates being favored with your sustained support for and academic input into Clinical Pediatric Endocrinology.

Finally, I sincerely wish you all continued health, success, and prosperity in 2024.

Respectfully yours,

Tatsuhiko Urakami, M.D., Ph.D.
Editor-in-Chief
Clinical Pediatric Endocrinology
The Japanese Society for Pediatric Endocrinology


Reviewers with the most Review Report submissions in 2023.

Reviewer Times of Review in 2023
Ito, Yoshiya 5
Harada, Daisuke 4
Ohata, Yasuhisa 4
Suzuki, Shigeru 4
Ariyasu, Daisuke 3
Dateki, Sumito 3
Fujimoto, Masanobu 3
Hasegawa, Kosei 3
Hori, Tomohiro 3
Isojima, Tsuyoshi 3
Kikuchi, Toru 3
Kubota, Takuo 3
Mizuno, Haruo 3
Muroya, Koji 3
Mushimoto, Yuichi 3
Nakamura, Akie 3
Tajima, Toshihiro 3

Manuscript Reviewers — 2023

The Editor in Chief and Editorial Board members gratefully acknowledge the contributions of the
following individuals, who completed reviews of manuscripts for Clinial Pediatric Endocrinology from
January 1, 2023 to December 31, 2023.


Abe, Kiyomi Maruo, Yoshihiro
Amano, Naoko Matsui, Katsuyuki
Anzo, Makoto Miyata, Ichiro
Araki, Mariko Miyoshi, Yoko
Ariyasu, Daisuke Mizuno, Haruo
Dateki, Sumito Mochizuki, Mie
Dobashi, Kazushige Mori, Jun
Fujimoto, Masanobu Muroya, Koji
Fujiwara, Ikuma Mushimoto, Yuichi
Fujiwara, Makoto Naiki, Yasuhiro
Hamada, Junpei Nakamura, Akie
Hamajima, Takashi Nakano, Yuya
Harada, Daisuke Nishigaki, Satsuki
Haruna, Hidenori Numakura, Chikahiko
Hasegawa, Kosei Ohata, Yasuhisa
Hasegawa, Yukihiro Ono, Makoto
Hattori, Atsushi Sano, Shinichiro
Higuchi, Shinji Sato, Takeshi
Hori, Tomohiro Satoh, Mari
Ihara, Kenji Sawano, Kentaro
Ishii, Tomohiro Shimura, Kazuhiro
Isojima, Tsuyoshi Soneda, Shun
Ito, Junko Sugisawa, Chiho
Ito, Yoshiya Suzuki, Junichi
Itoh, Masatsune Suzuki, Shigeru
Iwanaga, Kogoro Tajima, Toshihiro
Izawa, Masako Takasawa, Kei
Izawa, Shoichiro Tanaka, Daisuke
Jinno, Kazuhiko Tanase-Nakao, Kanako
Kamasaki, Hotaka Urakami, Tatsuhiko
Kashimada, Kenichi Usui, Takeshi
Kawai, Masanobu Utsunomiya, Akari
Kikuchi, Toru Yamamoto, Kenichi
Kitaoka, Taichi Yatsuga, Shuichi
Konda, Yutaka Yorifuji, Tohru
Kubota, Takuo