Clinical Pediatric Endocrinology

In Appreciation

Manuscript Reviewers — 2019

The Editor in Chief and Editorial Board members gratefully acknowledge the contributions of the
following individuals, who completed reviews of manuscripts for Clinial Pediatric Endocrinology from
January 1, 2019 to December 31, 2019.


Dateki, Sumito Mochizuki, Mie
Hamajima, Takashi Muroya, Koji
Harada, Daisuke Musha, Ikuma
Haruna, Hidenori Nagasaki, Keisuke
Hosokawa, Yuki Nishigaki, Satsuki
Ishii, Tomohiro Numakura, Chikahiko
Ito, Junko Ono, Makoto
Kanzaki, Susumu Sano, Shinichirou
Kawakita, Rie Sugihara, Shigetaka
Kawashima, Yuki Suzuki, Shigeru
Kubota, Takuo Tajima, Toshihiro
Matsui, Katsuyuki Takahashi, Ikuko
Miyoshi, Yoko Yagasaki, Hideaki
Mizuno, Haruo